Regulament-Campanie-BabyNeeds-si-Foto-Film-365

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

“BabyNeeds.ro și Foto Film 365 te premiază”                      

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

1.1. Organizatorul campaniei “BabyNeeds.ro și Foto Film 365 te premiază” (denumita in continuare "Campania"), este S.C. INEVO S.R.L. (denumit in continuare “Organizatorul”), societate romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Renasterii, nr 48, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub nr. J40/12441/2012, CUI: RO30832007, inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 27406, legal reprezentata prin Paul Mihalache in calitate de administrator si Partenerul său, FOTO FILM 365 - S.C. Foto & Film 365 S.R.L. (denumit in continuare “Partenerul”) cu sediul social in Bucuresti, Str. Ziduri intre vii, Nr. 19, Corp A, Etaj 20, Apartament A-206, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub Nr. J40/9692 din 06.08.2015, Cod Fiscal Nr. 34861617, reprezentata de Paunescu Oana-Monica, in calitate de administrator.

 

Art. 2. Temeiul legal

2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

 

Art. 3. Durata Campaniei si aria de desfasurare

3.1. Campania se desfasoara in perioada 17 octombrie 2019 ora 09.00 - 20 octombrie 2019 ora 18.00, in cadrul evenimentului Targ BabyBOOM - editia toamna 2019, cu afisarea regulamentului pe site-ul web https://www.babyneeds.ro/regulament-campanie-babyneeds-si-foto-film-365.htm, denumit in continuare “site”. 

 

Art. 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Campanie

4.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, inclusiv clientii de tip Corporate, cu exceptia Resellerilor, care achizitioneaza sau plasează o comanda in cadrul targului BABY BOOM toamna 2019, la standul BabyNeeds.ro, in valoare de min. 400 lei (tva inclus).

4.2. Participarea la Campanie este conditionata de indeplinirea pragului de comandă de min.400 lei.

4.3. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul social pe teritoriul Romaniei. 

4.4. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 18 ani impliniti in ziua inceperii Campaniei, respectiv 17 octombrie 2019. 

4.5. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea. 

4.6. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si/sau membrii familiilor acestora pana la gradul 3 de rudenie inclusiv.

 

Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei

5.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata, care indeplineste conditiile de participare, trebuie sa achizitioneze produse de la www.babyneeds.ro in cadrul targului BABY BOOM toamna 2019, in valoare totala de min. 400 lei (tva inclus).

5.2. Participantii vor fi inscrisi automat in Campanie la data inregistrarii comenzii si vor participa la extragerea ce va avea loc la data de Joi, 24 octombrie 2019.  

 

Art. 6. Premiile Campaniei

6.1 Premiile Campaniei:

1 x sedință foto de familie cu tema - Crăciun, în valoare de 100 EUR, oferită de Partenerul FOTO FILM 365.

6.2. Totodată, fiecare participant inscris la tombolă, va primi CADOU din partea partenerului FOTO FILM 365 un cupon de reducere in valoare de 35EUR valabil pentru sedință foto cu tematica Gravidă sau sedință foto familie (copii peste 6 luni). Acesta se va primi fizic la stand-ul BabyNeeds din cadrul targului BabyBOOM toamna 2019, sub formă de voucher si se va scădea din costul sedintei foto.

 

Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea si distribuirea premiilor 

7.1. Desemnarea castigatorului se va realiza la Joi, 24 octombrie 2019. Astfel, se va extrage un castigator. Castigatorul va fi extras dintre participantii inscrisi in Campanie. 

7.2 Castigatorul este extras pe baza email-ului furnizat, folosind serviciul random.org. In cazul in care acest serviciu este indisponibil la momentul necesar extragerii la sorti, ne rezervam dreptul de a utiliza alt serviciu online de extragere la sorti.

7.3. In cadrul etapei de premiere vor fi extrase 3 (trei) email-uri, primul fiind castigator, iar urmatoarele doua, rezerve. 

7.4. Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon castigatorul, folosind datele de contact furnizate de catre acesta, cu care a participat la Campanie, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la desemnarea lui. Daca in urma acestei incercari, castigatorul nu poate fi contactat, in termen de 2 (doua) zile, sau daca refuza premiul,  se va desemna alt castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii. 

7.5. Numele castigatorului va fi publicat in pagina de Campanie:  https://www.babyneeds.ro/regulament-campanie-babyneeds-si-foto-film-365.htm  

 

Art. 8. Regulamentul Campaniei

8.1. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.babyneeds.ro, la acest link: https://www.babyneeds.ro/regulament-campanie-babyneeds-si-foto-film-365.htm

 

Art. 9. Forta majora

9.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea Campaniei “BabyNeeds.ro și Foto Film 365 te premiază”, Organizatorul va fi exonerat de raspungerea privind indeplinicarea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

9.3. Daca Organizatorul invoca forta majora sunt, acesta are obligatia de a comunica participantilor Campaniei existenta acesteia, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forma majora.

9.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.babyneeds.ro

 

Art.10. Litigii

10.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

10.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

10.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru prin intermediul paginii campaniei https://www.babyneeds.ro/regulament-campanie-babyneeds-si-foto-film-365.htm

 

Art. 11. Incetarea Campaniei

11.1. Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea Campaniei, Organizatorul putand, in acest ultim caz, sa decida prelungirea duratei de desfasurare a Campaniei.

 

Art.12. Date cu caracter personal

12.1. Prin  participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator si Partenerul sau, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului, etc.

12.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

12.3. In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la adresa  Str. Gen.Medic Atanasie Demostene nr.18, Et.2, Sector 5, Bucuresti, acesta se obliga:

- sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;

- sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;

- sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

12.4. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

12.5. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa Organizatorului la adresa:  Str. Gen.Medic Atanasie Demostene nr.18, Et.2, Sector 5, Bucuresti sau la adresa de e-mail office@babyneeds.ro.

 

Art. 13. Contestatii

13.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anuntarea numelui castigatorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior. 

 

Art.14. Clauze finale

14.1. Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant. 

14.2. Pentru detalii privind Campania, participantii pot accesa articolul din pagina Campaniei din cadrul website-ului www.babyneeds.ro, respectiv: https://www.babyneeds.ro/regulament-campanie-babyneeds-si-foto-film-365.htm.

14.3. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerului acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

14.4. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.

 

14.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului inainte de a intra in vigoare prin intermediul paginii campaniei: https://www.babyneeds.ro/regulament-campanie-babyneeds-si-foto-film-365.htm.   

 

up